Atmogeochemický prieskum

13.06.2019 14:22

Začali sme poskytovať služby v oblasti posúdenia stavu kvality pôdneho vzduchu a stanovenia koncentrácii vybraných prchavých znečisťujúcich látok v pôdnom vzduchu formou realizácie Atmogeochemického prieskumu. Týmto spôsobom je možné overiť kvalitu a prípadne identifikovať plošné rozšírenie kontaminácie pôdneho vzduchu s cieľom získať informácie o prestupe plynov, resp. znečisťujúcich látok do pôdneho vzduchu. Zdokumentované údaje predstavujú prvotný obraz o možnej prítomnosti a rozšírení znečistenia v horninovom prostredí tzv. biologickej kontaktnej zóny.                    

Realizácia atmogeochemického prieskumu je vhodná najmä ako doplňujúca metóda klasického inžiniersko-geologického prieskumu prípravnej fázy výstavby na lokalitách, kde bol v minulosti deponovaný stavebný, príp. iný odpad neznámeho pôvodu s následnou úpravou povrchu terénu. Rovnako sa uplatní pri monitorovaní skládok. Výsledky prieskumu formou meraní in-situ a analytických stanovení vybraných ukazovateľov posudzujeme vo vzťahu k s požiadavkami stanovenými v norme STN 83 8108 - Skládkovanie odpadov, Skládkový plyn, resp. s ukazovateľmi pre kategórie znečistenia pôdneho vzduchu v zmysle Pokynu MSaPNM a MŽP SR č. 1617/97-min.

 

Kontakt

MM REVITAL a.s. Šustekova 10
BRATISLAVA
851 04
00421 2 2040 0737 mmrevital@mmrevital.sk