REALIZOVANÉ PROJEKTY
  • 2015 subdodávateľský podiel na realizácii geologických úloh "Sanácie environmentálnych záťaží na lokalitách Nemšová - vojenský útvar a Pukanec - skládka kalov Hampoch", ktorej zhotoviteľmi boli v rámci projektu "Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky" spoločnosti EBA, s.r.o a ENVIGEO, a.s. . Obidve úlohy boli realizované pre MŽP SR v rámci Operačného programu životné prostredie a pred koncom roku 2015 boli úspešne ukončené. 
  • 2015 v rámci skupiny dodávateľov GEOtest, a.s. a HES-COMGEO spol. s r.o. realizácia projektu "Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky" realizovaného MŽP SR v rámci Operačného programu životné prostredie na 11 lokalitách v rámci celej SR. Všetky projekty boli úspešne ukončené schválením Záverečných správ začiatkom roku 2016.
  • 2016 v spolupráci so spoločnosťou GEOtest, a. s. vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre 16 prioritných lokalít v rámci SR, pričom pre 11 lokalít boli zároveň vypracované návrhy realizačných projektov sanácie a pre 5 lokalít návrhy rámcových projektov sanácie. Plány prác boli vypracované a predložené v súlade s Rámcovou dohodou, ktorú má naša spoločnosť uzatvorenú so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici.
  • 2017 v spolupráci so spoločnosťou GEOtest, a. s. vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre 24 prioritných lokalít v rámci SR. V rámci plánov prác boli spracované v závislosti od preskúmanosti jednotlivých lokalít projekty geologického prieskumu životného prostredia v etape podrobného prieskumu, návrhy rámcových projektov sanácie a komparatívne štúdie, prípadne návrhy realizačných projektov sanácie a posanačných monitoringov. Plány prác boli vypracované a predložené v súlade s Rámcovou dohodou, ktorú má naša spoločnosť uzatvorenú so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici.
  • 2017 Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SLOVAK AID „Prenos európskeho know-how a rozvoj systému alternatívneho nakladania s  odpadmi v Bosne a Hercegovine“ – v dôsledku nedodržania zmluvných termínov u zahraničných partnerov sa projekt nepodarilo implementovať.
  • 2018 Štúdia „Úložiská ťažobných odpadov a areály ťažobných závodov v správe Rudných baní š. p. - Súčasný stav, pripravenosť na sanáciu, vykonané práce a ich ďalší postup“. Komplexné zhodnotenie úložísk a areálov ťažobných závodov z pohľadu následných sanačných resp. rekultivačných aktivít.

 

Kontakt

MM REVITAL a.s. Šustekova 10
BRATISLAVA
851 04
00421 2 2040 0737 mmrevital@mmrevital.sk